Ulyanov Architects

Your web browser does not support JavaScript, or you have temporarily disabled it.
ulyanovarchitects.com requires JavaScript.

Общи условия за ползване на сайта

Този уебсайт е собственост на УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД. С достъпа си до този сайт и информацията в него вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД с всички запазени права и законни последици.

 

Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП.

 

Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД.

Връзки с други сайтове

УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки.

Отговорност

УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа ви или използването на този сайт.

 

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

 

УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД са положили всички разумни усилия за да осигури надеждност на информацията публикувана в този сайт и при избора на използваните източници на информация. Независимо от това, УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

 

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

 

УЛЯНОВ АРХИТЕКТИ ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.